top of page

Commentary o Ewangelii Mateusza

matthew-pamphlets-to-inspire

Ewangelia Mateusza

 

Mateusz pisze swoją ewangeliczną relację, aby przedstawić nam pogląd na Jezusa jako Króla:

 

Jezus zostaje przedstawiony jako „syn Dawida” (Mt 1:1); Dawid był królem Izraela 1000 lat przed narodzeniem Jezusa. Jezus Przesłanie Jezusa brzmi: „Pokutujcie (zmieńcie zdanie), gdyż bliskie jest królestwo niebieskie” (Ew. Mateusza 4:17). naucza o prawie (Mt 5:17), przyjmuje pozycję Boga Króla, podnosząc standardy prawa i stosując je nie tylko do zewnętrznego postępowania, ale do wewnętrznego serca (Mt 5:19,21-22, 27-28,43-44).Jezus pokazuje swój autorytet jako Króla nad fizycznymi chorobami i chorobami, uciskiem psychicznym i duchowym, a nawet wiatrem i falami Bożego stworzenia (np. Mateusz 4:24; 8:1-17, 23- 27).

 

Mateusz odnotowuje autorytet Jezusa w wzywaniu uczniów: „Pójdźcie za mną” (Ew. Mateusza 4:19). W ten sposób sam Mateusz stał się jednym z dwunastu uczniów Jezusa. Mateusz był wcześniej poborcą podatkowym, Żydem pracującym dla rządu rzymskiego, prawdopodobnie nieuczciwym i pogardzanym. Pokrótce opowiada o tym, jak został naśladowcą Jezusa w Ew. Mateusza 9:9-13.

 

Mateusz odnotowuje więcej niż ktokolwiek inny o nauczaniu Jezusa dotyczącym królestwa Bożego i niebiańskich rządów:  

 

rozdziały 5-7 ukazują nam konstytucję niebiańskiego Królestwa Bożego,
rozdział 13 ukazuje pojawianie się królestwa na różnych etapach
rozdziały 24-25 pokazują nam rzeczywistość królestwa, jego konflikty, jego przyszłość oraz potrzebę przygotowania się i czuwania na powrót Króla.

 

Mateusz odnotowuje, że Jezus oświadcza, że jest „większy niż Salomon” (Mt 12:42). Salomon był synem Dawida. Po śmierci króla Dawida królem został Salomon. Za króla Salomona „królestwo zostało ustanowione” w pokoju (I Król. 2:12,45-46; I Kronik 22:9). „Salomon zasiadł na tronie Pana jako król” (1 Kronik 19:23) i „zbudował świątynię dla imienia Pańskiego” (2 Kronik 2,1). Aby Jezus był większy od Salomona, musiałby wstąpić na tron Boży i zbudować dom Boży, a wszyscy Jego wrogowie nie będą już sprawiać kłopotów. Mateusz odnotowuje Jezusa Króla mówiącego do swoich uczniów: „Zbuduję Kościół mój, a bramy Hadesu go nie przemogą” (Ew. Mateusza 16:18); później, upewniwszy się, że Mesjasz jest Synem, Synem Dawida, Jezus pokazuje, że nawet król Dawid nazywa Mesjasza „Panem” (Psalm 110:1 i Mateusz 22:41-45). Jezus jest zatem Królem królów.

 

Prywatnie Jezus trzykrotnie ostrzega uczniów, że nie wszystko stanie się tak, jak tego oczekują: „Syn Człowieczy będzie zdradzony i zabiją go, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 17:22-23). .

 

Mateusz odnotowuje, jak Jezus wjeżdżający do Jerozolimy na osiołku na wołania „Hosanna Synowi Dawida”, w bezpośrednim ożywionym spełnieniu proroctwa Zachariasza o Królu Syjonu, który zaprowadzi pokój i którego królestwo będzie rozciągać się do końca ziemia (Zachariasz 9:9-10).

 

Właśnie wtedy, gdy tłumowi wydaje się, że Jezus udowodni, że jest Mesjaszem, obalając rzymski rząd Izraela, król zostaje aresztowany, zdradzony przez przyjaciela. Nawet podczas aresztowania Jezus przypomina im, że jest Królem „Mógłbym modlić się do Ojca mego, a On zapewni mi więcej niż dwanaście legionów aniołów” (Mt 26:53). Zamiast tego, jako łagodny i pokorny Król, jest sądzony przez ziemskich władców (najpierw żydowski Sanhedryn, a następnie rzymski gubernator), wyśmiewany, biczowany i ukrzyżowany jako Król Żydów (Mt 27:26-37).

 

Wydaje się, że po całej tej retoryce milknie. Chociaż nie żyje, Mateusz odnotowuje, że ziemscy władcy nadal nie są pewni co do Króla Żydów ze względu na możliwość zmartwychwstania, więc pieczętują (woskiem) kamień zakrywający wejście do grobu i umieszczają nad nim straż (Mt 27: 62-66).

Cóż, mogą się obawiać, na nic, nawet moc śmierci lub bramy Hadesu nie mogą zatrzymać Króla. Wstaje trzeciego dnia, tak jak powiedział, i ukazuje się uczniom.

 

Wreszcie Jezus spotyka uczniów na wyznaczonej górze i mówi im:

 

„Wszelka władza na niebie i na ziemi jest Mi dana. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28:18-20).

 

Jezus jest Królem!

 

Czy nadszedł czas, aby zmienić  swój  mind?

 

Kliknij rozdział poniżej, aby wyświetlić

Genealogia Chrystusa: jest poczęty i zrodzony z dziewicy.

Ofiary mędrców: ucieczka do Egiptu:

masakra niewinnych.

Głoszenie Jana: Chrystus zostaje ochrzczony.

Czterdzieści dni postu Chrystusa: jest kuszony.  Zaczyna głosić:

o wzywać do Niego uczniów i czynić cuda.

Kazanie Chrystusa na górze.  Osiem błogosławieństw.

Kontynuacja kazania na górze.

Trzecia część kazania na górze.

Chrystus oczyszcza trędowatego, uzdrawia sługę setnika,

Teściowa Piotra i wielu innych: on ucisza burzę

na morzu wypędza diabły z dwóch opętanych i cierpi”

aby weszły w świnie.

Chrystus uzdrawia chorego z porażenia: wzywa Mateusza: leczy

kwestia krwi: ożywia córkę Jaira:

daje miejsce dwóm niewidomym: i leczy niemego

opętany przez diabła.

Chrystus wysyła swoich dwunastu apostołów z mocą

cudów.  Lekcje, których im udziela.

Jan posyła swoich uczniów do Chrystusa, który gani…

są Żydami  za ich niedowierzanie i wzywają go

tacy, którzy odczuwają swoje ciężary.

Chrystus gani ślepotę faryzeuszy,

i myli ich przypisywanie jego cudów szatanowi.

Przypowieści o siewcy kąkolu: o ziarnku gorczycy itd.

Herod skazuje Jana na śmierć.  Chrystus karmi pięć tysięcy

na pustyni.   Chodzi po morzu i leczy wszystkich

chory dotknięciem jego szaty.

Chrystus upomina uczonych w Piśmie.  Uzdrawia córkę

kobiety z Kanaanu i wielu innych: i

karmi cztery tysiące siedmioma bochenkami. 

Chrystus odmawia pokazania faryzeuszom znaku z nieba.  

Wyznanie Piotra zostaje nagrodzone.  Został upomniany za sprzeciw

Pasja Chrystusa.  Wszyscy jego zwolennicy muszą się zaprzeć.

Przemienienie Chrystusa: leczy obłąkane dziecko:

przepowiada swoją pasję: i płaci didrachmę.

Chrystus uczy pokory, wystrzegać się zgorszenia i

uciekać od okazji do grzechu: donosić do kościoła

niepoprawni grzesznicy i patrzeć na takich, którzy odrzucają

słuchać kościoła jako pogan.  Obiecuje swojemu

uczniowie moc wiązania i rozluźniania;

będzie pośród ich zgromadzeń.  Nie

przebaczenie dla tych, którzy nie wybaczą.

Chrystus oświadcza, że małżeństwo jest nierozerwalne:

zaleca robienie siebie i

eunuch dla królestwa niebieskiego; i rozstanie

ze wszystkim dla Niego.  Okazuje niebezpieczeństwo

bogactwa i nagroda za pozostawienie wszystkiego, aby za Nim podążały.

Przypowieść o robotnikach w winnicy.  

Ambicja dwóch synów Zebedeusza.  

Chrystus przywraca wzrok dwóm niewidomym.

Chrystus wjeżdża do Jerozolimy na ośle:

wyrzuca kupujących i sprzedających z

świątynia: przeklina drzewo figowe i kładzie

uciszyć kapłanów i uczonych w Piśmie.

Przypowieść o uczcie weselnej: Chrystus nakazuje daninę

do zapłaty Cezarowi: porównuje saduceuszy: pokazuje

które jest pierwszym przykazaniem w zakonie, które wprowadza w błąd faryzeuszy.

Chrystus napomina lud, aby postępował zgodnie z dobrą nauką,

nie jest to zły przykład uczonych w Piśmie i faryzeuszy: ostrzega

jego uczniów, aby nie naśladowali ich ambicji i oskarżają;

nurkowie bolą się przeciwko nim z powodu ich hipokryzji i ślepoty.

Chrystus przepowiada zniszczenie świątyni,

ze znakami, które będą przed nim, i

przed ostatnim sądem.  Musimy zawsze oglądać.

Przypowieść o dziesięciu dziewicach i talentach:

opis ostatniego wyroku.

Żydzi spiskują przeciwko Chrystusowi.  Jest namaszczony przez Maryję.  

Zdrada Judasza.  Ostatnia Wieczerza.  Modlitwa w

ogród.  Objawienie naszego Pana: Jego traktowanie w

dom Kajfasza.

Kontynuacja historii

pasja  Chrystusa.  Jego śmierć i pogrzeb.

Zmartwychwstanie Chrystusa.  Jego zlecenie uczniom.

bottom of page