top of page

Gemeenschappelijke gebeden in zowel het Latijn als het Engels

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-135 bb3b-136bad5cf58d_      ccbad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       _cc781905-53bd_58136bad-o :

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  "Bid hoop en maak je geen zorgen, want zorgen hebben geen zin"

 

Gebed is een gebed van hoop dat God je verzoek zal beantwoorden.  

Maak je geen zorgen, betekent vertrouwen op Gods Goddelijke Voorzienigheid dat alles goed zal komen, in de eerste plaats voor de redding van je ziel en voor het beantwoorden van je verzoek zoals God dat gepast acht en niet zoals wij de situatie waarnemen.

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-135 bb3b-136bad5cf58d_       Wat is bidden

 

Gebed is in zijn meest simplistische definitie 'een gesprek met God'. Alleen al het feit dat we tot Hem spreken, erkent Zijn aanwezigheid en Zijn ultieme macht. We kunnen tot hem bidden met formeel uit het hoofd geleerde of voorgelezen gebeden. We kunnen bidden als alleenstaande of in een groep mensen; hardop of in onze gedachten. Niemand zou moeten wachten tot hij bedroefd en behoeftig is om te bidden. We moeten gebed beschouwen als ademen en voortdurend bidden in gedachten, woorden en daden. En we moeten altijd dankbaar zijn in gebed en de goede dingen erkennen 'de zegeningen die God in ons leven had gegeven.

 

Het woord 'bid'  is afgeleid van het Latijnse woord 'precari' wat smeken of vragen betekent.

 

Gebed wordt vaak genoemd in de evangeliën van het Nieuwe Testament. Enkele voorbeelden zijn: "Nu vertelde Hij hun een gelijkenis om te laten zien dat ze te allen tijde moesten bidden en de moed niet verliezen." (Lukas 18:1). "bid zonder ophouden" (1 Thessalonicenzen 5:17). "bid om wijsheid" (Jakobus 1:5-8), "om te danken" (1 Timoteüs 4:4,5), "om verzoeken te doen" (Filippenzen 4:6) en "gebed om vergeving (Mattheüs 6: 12) .

 


Heiligen zijn mensen die buitengewone levens hebben geleid in hun inspanningen om God te dienen. Velen gaven hun leven op in dienst van God; andere zijn gedenkwaardige voorbeelden. Ze hebben begaan en zijn geworden wat we willen zijn om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan...heiligen. We vragen de heiligen vaak om voor ons te bemiddelen bij God in ons dagelijkse gebed. In tegenstelling tot 'bidden tot de heiligen' vragen we hen om namens ons tot God te bidden.  

Gebed _

 

 

Het teken van het kruis / Signum Crucis

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Latijnse versie:  

Signum CrucisIn nomine Patris et Filii en Spiritus Sancti. Amen.

 

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis / Symbolum Apostolorum

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Hij leed onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, stierf en werd begraven. Hij daalde af in de hel. Op de derde dag stond Hij weer op. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Hij zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. 

Latijnse versie: Symbolum Apostolorum
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,scendant ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis verrijzenisem, vitam aeternam. Amen.

 

 

Het Onze Vader (Het Onze Vader) / Pater Noster (Oratio Dominica)

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze overtredingen zoals wij hen vergeven die tegen ons overtreden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. 

Latijnse versie: Pater Noster (Oratio Dominica) 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 

 

 

Wees gegroet Maria / Ave Maria

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Latijnse versie: Ave Maria (of Salutatio Angelica)
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, en benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen

 

 

The Glory Be / Doxologia Minor

Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, is het nu, en zal het altijd zijn, een wereld zonder einde. Amen.

Latijnse versie: Doxologia Minor
Gloria Patri, en Filio, en Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 
 

 

Fatima-gebed / Oratio Fatimae

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, red ons van de vuren van de hel, leid alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. 

Latijnse versie: Oratio Fatimae
Oh mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

 

 

Gegroet, Heilige Koningin / Salve Regina

Heil heilige koningin, moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid en onze hoop. Tot u roepen wij, arme verbannen kinderen van Eva. Tot u zenden wij onze zuchten, rouw en wenend in deze vallei van tranen. Keer dan, meest genadige Advocaat, uw ogen van genade naar ons toe. En hierna toont onze ballingschap ons de gezegende vrucht van uw schoot, Jezus. O milde, o liefhebbende, o zoete Maagd Maria. Amen. 

Latijnse versie: Salve Regina
Zalf, Regina, mater misericordiae: vita, dulcedo, et spes nostra, zalf. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Maagd Maria. Amen. 

 


Gebed tot St. Michael / Oratio ad Sanctum Michael

St. Michael de Aartsengel, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de slechtheid en strikken van de duivel. Moge God hem berispen, bidden we nederig, en doe Gij, o Prins van de hemelse heerschare, door de kracht van God, Satan en alle andere boze geesten, die over de wereld zwerven, op zoek naar de ondergang van zielen, in de hel geworpen. Amen. 

Latijnse versie: Oratio ad Sanctum Michael
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam en insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

 

 

Onthoud, o meest genadige Maagd Maria / Memorare

Onthoud, o meest genadige Maagd Maria, dat het nooit bekend was dat iemand die naar uw bescherming vluchtte, uw hulp smeekte of uw voorspraak zocht, zonder hulp werd achtergelaten. Geïnspireerd door dit vertrouwen vlieg ik naar u, O Maagd der maagden, mijn Moeder; tot u kom ik; voor u sta ik, zondig en bedroefd. O Moeder van het vleesgeworden Woord, veracht mijn smeekbeden niet, maar hoor en verhoor mij in uw barmhartigheid. Amen. 

Latijnse versie: Memorare
Memorare, O piissima Maagd Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua currentem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse derelictum. Ego tali animatus vertrouwen, ad te, Maagd Virginum, Mater, curro, ad te venio, coram te gemens peccator assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere; sed audi propitia en exaudi. Amen.

 

 

Gebed tot St. Joseph / Oratio ad Sanctum Iosephum

Tot u, o gezegende Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze beproevingen, en terwijl wij de hulp van uw allerheiligste Echtgenoot smeken, roepen wij ook vol vertrouwen uw bescherming in. Door die liefde die u verbond met de Onbevlekte Maagd, Moeder van God, en door de vaderlijke genegenheid waarmee u het Kindje Jezus hebt omhelsd, smeken wij u nederig genadig de erfenis te beschouwen die Jezus Christus met Zijn Bloed heeft gekocht en ons te helpen in onze behoeften, door uw krachtige voorspraak. 

Bescherm, o meest voorzienige Bewaker van de Heilige Familie, de uitverkoren kinderen van Jezus Christus; weer van ons af, o meest liefhebbende Vader, alle smet van dwaling en corruptie; sta ons genadig bij vanuit de hemel, o meest machtsbeschermer, in onze strijd met de machten van de duisternis; en zoals u eens het Kind Jezus hebt gered van een dreigend gevaar voor Zijn leven, zo verdedigt u nu de Heilige Kerk van God tegen de strikken van haar vijanden en tegen alle tegenspoed. 

Bescherm ieder van ons met uw onophoudelijke bescherming, zodat wij, uw voorbeeld navolgend en met uw hulp gespeeld, in staat zullen worden gesteld een goed leven te leiden, een heilige dood te sterven en eeuwig geluk in de hemel te verzekeren. Amen. 


Latijnse versie: Oratio ad Sanctum Iosephum
Ad te beate Ioseph, in tribulatione nostra confugimus, atque, implorato Sponsae tuae sanctissimae auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus. 

Per eam, quaesumus quae te cum immaculata Virgine Dei Genetrice coniunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Iesum ruimexus es, amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem, quam Iesus Christus acquisivit Sanguine suo, goedaardige resp. succurras. 

Tuere, o Custos Providentissime divinae Familiae, Iesu Christi sobolem electam; prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem; propitius nobis, sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine en caelo adesto; et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuisti vitae discrimine, it nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab omni adversitate defende: nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope t sanctuary assequi possimus. Amen. 

 

 

Eeuwige rust gebed / Réquiem Ætérnam

Eeuwige rust schenk hem/haar (hen), o Heer; en laat eeuwig licht op hem/haar (hen) schijnen. Moge hij/zij (zij) in vrede rusten. Amen.

Latijnse versie: Réquiem ætérnam
Réquiem ætérnam dona ei (eis) Dómine; et lux perpetua luceat ei (eis). Requiéscat (Requiéscant) in tempo. Amen.

 


Onder Uw Bescherming / Sub Tuum Praesidium

We vliegen naar uw bescherming, o heilige Moeder van God; veracht onze smeekbeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorieuze en gezegende Maagd. Amen. 

Latijnse versie: Sub Tuum Praesidium
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen.

 

 

 

 

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-135 bb3b-136bad5cf58d_    cc3_cc781905-53b-51905-53b-51905-badge 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-13 6bad5cf58d_      cc7805cf58d_cc781905-53cde-3194-bad 3194-bb3b-136bad5cf58d_   The Divine Mercy Chaplet

 

 

Gebeden worden meestal geteld op een standaard rozenkrans, maar het is niet nodig -- en de most juiste tijden om te bidden zijn op "Het Uur" (15:00 uur) , het uur waarop Onze-Lieve-Heer stierf), op Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Lage Zondag), en ook op het eigen uur van overlijden of in aanwezigheid van een stervende. Het kan echter op elk moment worden gebeden. De drie belangrijkste gebeden, het gebed dat begint met 'Eeuwige Vader', het antwoord dat begint met 'Omwille van zijn droevige passie' en 'Heilige God' (die afkomstig is van de Vrijdag liturgie's Aanbidding van het Kruis), worden vaak gezongen, net als het driemaal uitgesproken slotgebed; dit is niet de oorspronkelijke manier, hoewel het een prima manier is om het te bidden. Om veelgehoorde melodieën voor de gebeden van Goddelijke Barmhartigheid te horen, klik hier to  hoor het rozenkransje gezongen  (gehost door EWTN). U kunt ook een gratis CD krijgen van zowel de rozenkrans als de Goddelijke Barmhartigheidskroon van  de Mary Foundation (wordt geopend in een nieuw browservenster). Beide offers van EWTN en de Mary Foundation gebruiken een moderne bewoording voor de gebeden en een geheel ander slotgebed. Op deze pagina gebruik ik de meer traditioneel geformuleerde versies, hun Latijnse versies, inclusief een optioneel slotgebed, zoals gebeden door de Transalpine Redemptoristen (de gebeden in hun originele Pools staan in  de voetnoten ).

 

 

Hoe de Goddelijke Barmhartigheidskroon te bidden?

 

 

 

 

 

 

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905- 5cde-781905- de woorden bij de gebeden staan hieronder)
 

Begin

   

Kus het kruis en maak het kruisteken

Zeg 1 Onze Vader 

Zeg 1 Gegroet Maria 

Zeg de Apostolische Geloofsbelijdenis

 

 

Zeg het Eeuwige Vadergebed op elke grote kraal

 

 

Zeg het antwoord op elke kleine kraal

 

    

Zeg het "Heilige God" gebed drie keer

Optioneel afsluitend gebed

 

 

de gebeden

L.

Bij het maken van het kruisteken
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. (zei terwijl ik het voorhoofd, de borst, de linkerschouder en dan de rechterschouder aanraakte)

Latijnse versie: Signum Crucis
Genomineerd Patris et Filii en Spiritus Sancti. Amen.

 

 

II.

Het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze overtredingen, zoals wij vergeven degenen die tegen ons overtreden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Amen.

Latijnse versie:  Pater Noster (Oratio Dominica) 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 

 

 

III.

Heilige Maria
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van de dood. Amen.

Latijnse versie:  Ave Maria (of Salutatio Angelica)
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, en benedictus fructus ventris tui, 

Jezus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. 

 

IV.

De Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Hij leed onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, stierf en werd begraven. Hij daalde af in de hel. Op de derde dag stond Hij weer op. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Hij zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. 

Latijnse versie: Symbolum Apostolorum
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,scendant ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis verrijzenisem, vitam aeternam. Amen.

 

V.

Eeuwige Vader
Eeuwige Vader, ik bied U het lichaam en bloed, de ziel en de goddelijkheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, aan als verzoening voor onze zonden en voor de zonden van de hele wereld. 

Latijnse versie: Pater aeterne
Pater aeterne, offero tibi Corpus et Sanguinem, animam et divinitatem dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, in propitiatione pro peccatis nostris en totius mundi. 

 

VI.

Antwoord
Omwille van Zijn droevig Lijden, ontferm U over ons en over de hele wereld.

Latijnse versie: 
Pro dolorosa Eius passione, miserere nobis en totius mundi. 

 

 

VII.

heilige God
Heilige God, Heilige Machtige, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons en over de hele wereld. 

Latijnse versie: Sanctus Deus
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis en totius mundi.

 

 

VIII.

Optioneel slotgebed (het "Three O'Clock Prayer")
O Bloed en Water, dat uit het Hart van Jezus is gestroomd als een Bron van Barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op U.

O Bloed en Water, dat uit het Hart van Jezus is gestroomd als een Bron van Barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op U.

O Bloed en Water, dat uit het Hart van Jezus is gestroomd als een Bron van Barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op U.

 

 

 

 

 

 

 

 

people-praying-in-church-pamphlets-to-inspire
bottom of page