top of page

Pater Pio gebedsgroepen 

en

Spirituele kinderen

Spiritual Children of Padre Pio Holding

Als je geïnteresseerd bent om een spiritueel kind van Saint Padre Pio te worden en je zou graag lid willen worden van een Padre Pio-gebedsgroep - hetzij op een spirituele manier of in persoon - dan hebben we deze pagina geopend waarin je kunt kiezen om met ons mee te bidden als een spiritueel lid van een van onze zes gebedsgroepen of kom persoonlijk naar een van de ontmoetingsplaatsen.  U kunt kiezen welke groep het beste bij uw specifieke situatie past.  Als je eenmaal hebt besloten om lid te worden van een groep - en als je de vergaderingen niet kunt bijwonen - stuur ons dan je contactgegevens via het contactformulier onderaan de startpagina zodat we je kunnen registreren u als lid van die gebedsgroep en ook als geestelijk kind van Pater Pio.  Als u in de omgeving van Boston woont en onze gebedsgroepbijeenkomsten wilt bijwonen, vindt u hieronder de tijden en plaatsen waarop de bijeenkomsten worden gehouden.

Een krachtig gebed dat gezegd moet worden voordat je gaat bidden

"Almachtige Vader, ik plaats het Kostbaar Bloed van Jezus voor mijn lippen voordat ik bid, dat mijn gebeden gezuiverd mogen worden voordat ze opstijgen naar Uw goddelijk altaar." – St. Maria Magdalena de Pazzi

Gebed:  “Heer Jezus, laat mij mezelf kennen en U kennen, en verlang niets behalve U.”

 

Heer Jezus, laat mij mezelf kennen en U kennen,
En begeer niets dan alleen U.
Laat me mezelf haten en van U houden.
Laat mij alles doen ter wille van U.
Laat mij mijzelf vernederen en U verhogen.
Laat me aan niets anders denken dan aan U.
Laat mij aan mezelf sterven en in U leven.
Laat me accepteren wat er ook gebeurt als van U.
Laat me mezelf verbannen en U volgen,
En altijd verlangen om U te volgen.
Laat me van mezelf wegvliegen en mijn toevlucht zoeken bij U,
Dat ik het verdien te worden verdedigd door U.
Laat me voor mezelf vrezen, laat me voor U vrezen,
En laat mij een van degenen zijn die door U zijn uitverkoren.
Laat me mezelf wantrouwen en mijn vertrouwen in U stellen.
Laat mij bereid zijn te gehoorzamen ter wille van U.
Laat mij mij aan niets anders vastklampen dan alleen aan U,
En laat mij arm zijn vanwege U.
Kijk naar mij, dat ik U mag liefhebben.
Roep me dat ik U mag zien,
En geniet voor altijd van U. Amen. - St. Augustinus van Hippo 

Gebeden voor priesters

Moeder van Jezus Christus en Moeder van priesters,

Aanvaard deze titel die we u verlenen om uw moederschap te vieren en om met u het priesterschap van uw Zoon en van uw zonen te overwegen, o heilige Moeder van God.

Moeder van Christus, 
aan de Messiaspriester gaf u een lichaam van vlees door de zalving van de Heilige Geest voor de redding van de armen en de verslagenen van hart; bewaak priesters in uw hart en in de kerk, 
O Moeder van de Verlosser.

Moeder van Geloof, 
je vergezelde de Mensenzoon naar de Tempel, de vervulling van de beloften aan de vaders; geef aan de Vader tot Zijn eer de priesters van uw Zoon, O Ark des Verbonds.

Moeder van de Kerk, 
met de discipelen in de Bovenzaal bad u tot de Geest voor het nieuwe Volk en hun herders; verkrijg voor de Orde van Presbyters een volheid van geschenken, o Koningin der Apostelen.

Moeder van Jezus Christus, 
je was bij Hem aan het begin van Zijn leven en van Zijn missie, je zocht de Meester onder de menigte, je stond naast Hem toen hij van de aarde werd opgeheven, verteerd als het enige eeuwige offer, en je had Johannes dicht bij je, jouw zoon; aanvaard vanaf het begin degenen die geroepen zijn, bescherm hun groei, begeleid uw zonen in hun leven en in hun bediening, o Moeder van Priesters. Amen.  - Gebed door paus Johannes Paulus II in Pastores Dabo Vobis

Gebed voor degenen die een toegewijd leven leiden of overwegen

Voorbede voor het jaar van het godgewijde leven

Voor degenen die aan God zijn toegewijd door de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, opdat zij ernaar zullen streven hun doopbeloften intenser na te leven en de genade zullen hebben om te volharden in hun toewijding aan de Heer en dienen met een open hart en gewillige geest. V. We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed


Voor degenen die gehoor hebben gegeven aan de aansporing van de Heilige Geest om een toegewijd persoon te zijn, opdat zij de steun van de Kerk mogen ervaren terwijl zij hun groei in heiligheid voortzetten. V. We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed


We bidden voor hen die aan God zijn toegewijd door de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Mogen zij altijd de liefde van Christus openbaren aan degenen die zij ontmoeten en onze wereld blijven verrijken door hun toegewijde gebedsleven. V.  We bidden tot de Heer...  R. Heer, hoor ons gebed


We bidden voor al diegenen die hun roeping in het leven onderscheiden, in het bijzonder degenen die de Heer roept tot het godgewijde leven. Mogen ze de wijsheid krijgen om Gods roep te horen en de moed om genereus te reageren. V. We bidden tot de Heer...   R. Heer, hoor ons gebed


Mogen zij die tot het godgewijde leven geroepen zijn, trouwe getuigen zijn van Gods liefde. Mogen anderen geïnspireerd worden om hun doopverplichting na te leven door de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af te leggen. V. We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed


Voor allen die actief de bevordering van roepingen tot het priesterschap en het godgewijde leven ondersteunen, opdat zij de vrucht van hun inspanningen mogen zien in een rijke oogst aan roepingen. V. We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed


Dat het leven en de zending van de mannen en vrouwen in het godgewijde leven een middel zijn tot heiliging voor hen en de opbouw van het koninkrijk van God. V. We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed


Voor alle pastoors en pastoors van ons bisdom, dat zij die mannen en vrouwen die geroepen worden tot gewijde en gewijde levens zullen erkennen en uitnodigen om de oproep te beantwoorden. V. We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed

Voor allen die betrokken zijn bij het onderzoek van kandidaten voor het priesterschap of het godgewijde leven, dat hun keuzes de Kerk ten goede zullen komen. V. We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed


Dat dit een tijd van genade en groei zal zijn in het hele bisdom, en dat er een hernieuwde belangstelling zal zijn voor de roepingen tot het priesterschap en het godgewijde leven. V. We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed


Dat veel jonge vrouwen open zullen staan voor de oproep van Jezus tot het godgewijde leven om de vele noden van de Kerk en van de wereld te dienen. V. _ We bidden tot de Heer... R. Heer, hoor ons gebed


Voor alle mannen en vrouwen die zich voorbereiden op het priesterschap of het godgewijde leven, opdat hun vormingsdagen gevuld zullen zijn met vreugde, vrede en de zekerheid van Gods liefde. V. We bidden tot de Heer... R. Heer hoor ons gebed

Link naar Wat Godgewijd leven betekent?

Akte van toewijding aan St. Joseph

Door St. Bernadine van Siena

O mijn geliefde St. Joseph, adopteer mij als uw kind.  Neem de leiding over mijn redding; waak dag en nacht over mij; bewaar mij voor de gelegenheden van zonde; verkrijg voor mij de zuiverheid van het lichaam.  Geef mij door uw voorspraak bij Jezus een geest van opoffering, nederigheid, zelfverloochening, brandende liefde voor Jezus in het Heilig Sacrament en een zoete en tedere liefde voor Maria, mijn moeder.  St. Joseph, leef met mij, wees met mij stervend en verkrijg voor mij een gunstig oordeel van Jezus, mijn barmhartige Verlosser.  Amen.

Oktobergebed tot Sint-Jozef

Invoering

Dit gebed tot Sint-Jozef - echtgenote van de Maagd Maria, pleegvader van Jezus en patroonheilige van de universele Kerk - werd gecomponeerd door paus Leo XIII in zijn encycliek Quamquam uit 1889. Hij vroeg om het toe te voegen aan het einde van de rozenkrans, vooral in de maand oktober, die aan de rozenkrans is gewijd. Het gebed wordt verrijkt met een gedeeltelijke aflaat (Handbook of Indulgences, conc. 19), en kan worden uitgesproken na het gebruikelijke Salve Regina- en slotgebed. Het kan ook worden gebruikt om andere Maria-devoties af te sluiten.

Gebed tot Sint-Jozef voor de maand oktober

Tot u, o gezegende Jozef, vliegen wij in onze verdrukking; en nadat we de hulp van uw allerheiligste echtgenoot hebben afgesmeekt, snakken we vol vertrouwen ook naar uw bescherming. Door die naastenliefde die u aan de Onbevlekte Maagd Moeder van God heeft gebonden, en door de vaderlijke liefde waarmee u het Kind Jezus hebt omhelsd, smeken wij u nederig genadig de erfenis te beschouwen die Jezus Christus heeft gekocht door Zijn Bloed en met uw macht en kracht om ons te helpen in onze behoeften.

O meest waakzame bewaker van de Goddelijke familie, verdedig de uitverkoren kinderen van Jezus Christus; O allerliefste Vader, houd elke besmetting van dwaling en verderfelijke invloed van ons af; O onze allermachtigste beschermer, wees ons genadig en sta ons vanuit de hemel bij in onze strijd met de macht van de duisternis; en zoals u eens het Kind Jezus uit dodelijk gevaar hebt gered, zo bescherm nu Gods Heilige Kerk tegen de strikken van de vijand en tegen alle tegenspoed: Bescherm ook ieder van ons door uw voortdurende bescherming, zodat, ondersteund door uw voorbeeld en uw hulp, kunnen we vroom leven, heilig sterven en eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen.

Gebed voor vervolgde christenen

O God van alle naties, de Ene God die is en was en altijd zal zijn, in uw voorzienigheid hebt u gewild dat uw kerk wordt verenigd met het lijden van uw Zoon. Kijk met barmhartigheid naar uw dienaren die vervolgd worden vanwege hun geloof in u. Geef hun volharding en moed om waardige navolgers van Christus te zijn. Breng uw wijsheid over leiders van naties om te werken aan vrede onder alle volkeren. Moge uw Geest bekering openen voor degenen die uw wil tegenspreken, zodat we in harmonie mogen leven. Geef ons de genade om verenigd te zijn in waarheid en vrijheid, en om altijd uw wil in ons leven te zoeken. 

Door Christus onze Heer. Amen. Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Vrede, bid voor ons. 

 

Gebed gecomponeerd door aartsbisschop William E. Lori, opperste aalmoezenier van The Knights of Columbus 

Gebed voor degenen die u vervolgen

Lieve God, de Alfa en de Omega, ik dank u dat u aan mijn zijde staat wanneer ze mij zonder reden vervolgen.

Heer, het doet zoveel pijn als ik mishandeld, beschuldigd en veroordeeld word. Ze brengen allerlei onwaarheden tegen mij.


Maar te midden van dit alles, weet ik dat je me zult behouden. Ik zal sterker en beter opstaan omdat je aan mijn kant staat.

Geen enkel wapen dat tegen mij wordt gevormd, zal gedijen. U, Heer, bent almachtig en almachtig. En ondanks de situatie waarin ik me bevind, vertrouw ik op jou.

Alle dingen werken ten goede voor degenen die de Heer liefhebben, zijn uw geruststellende woorden.

Spreek voortdurend uw verzekeringen in mijn hart en vul mij met uw vrede die alle begrip te boven gaat. Voor Heer, ik roep vandaag tot U! Niets is te moeilijk voor jou.

Leviticus 19:18 Zoek geen wraak en koester geen wrok tegen een mede-Israëliet, maar heb uw naaste lief als uzelf. Ik ben de HEER.

Romeinen 12:14 Zegen degenen die u vervolgen; zegen en vervloek niet.

Laat de last los als je vervolgd wordt


Soms is het zo moeilijk, het is een worsteling om ermee om te gaan. Maar ik maak nu van deze gelegenheid gebruik om deze last voor u los te laten, o Heer.

Neem me en draag me in je armen. Breng me er veilig doorheen.

Besteed aandacht aan mijn gebed, want mijn vijanden beledigen mij de hele dag, en ze gebruiken mijn naam als een vloekwoord. Maar ik kies ervoor om in uw glorie te staan. Ik zal niet worden verplaatst!

Lucas 6:27-28 "Maar tot u die luistert, zeg ik: heb uw vijanden lief, doe goed aan degenen die u haten, zegen degenen die u vervloeken, bid voor degenen die u slecht behandelen."

Spreuken 24:29 Zeg niet: “Ik zal met hen doen zoals zij met mij hebben gedaan; Ik zal ze terugbetalen voor wat ze hebben gedaan.

Voor allen die vervolgd worden, brengt de Heer gerechtigheid


Uw woord zegt dat voor allen die vervolgd worden, de Heer gerechtigheid brengt. Maar hemelse Vader, vergeef het hun alstublieft, want ze begrijpen echt niet wat ze doen, en ze weten niet wat het is om een kind van de levende God te zijn.

Laat uw toorn niet op hen vallen. Ondanks wat ze mij proberen aan te doen, Heer, breng ze op een dag terug in berouw voor hun kwaad.

Zoals je deed met Joseph, til me op. Bescherm ondertussen mijn gedachten met uw vrede, troost mijn ziel met uw liefde.

Droog mijn tranen. Ik prijs en dank u voor alles, in Jezus' naam, AMEN!

Romeinen 12:14 Zegen degenen die u vervolgen; zegen en vervloek niet.

Romeinen 12:19 Neem geen wraak, beste vrienden, maar laat ruimte voor Gods toorn, want er staat geschreven: “Het is aan mij om te wreken; Ik zal het terugbetalen', zegt de Heer.

Gebed tot Saint Padre Pio om een spiritueel kind te worden

Beste Pater Pio, ik herinner me uw belofte aan Jezus: "Heer, ik zal aan de poorten van de hemel staan totdat ik zie dat al mijn geestelijke kinderen zijn binnengekomen."

Aangemoedigd door uw genadige belofte, vraag ik u om mij als een geestelijk kind te aanvaarden en voorbede te doen voor mijn gebedsverzoeken... (Vermeld hier uw bedoelingen).

Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en voor altijd.  Amen.

Voor dagelijkse berichten - bezoek onze Facebook-pagina voor verhalen die niet op de website worden getoond.

Dagelijkse post op Facebook - Klik hier

LET OP: WANNEER BIDDEN MET EEN BEPAALDE GROEP - GELIEVE UW TIJDZONE AAN TE PASSEN ZODAT WIJ EENVOUDIG KUNNEN BIDDEN

Wij zijn officiële Padre Pio-gebedsgroepen onder auspiciën en begeleiding van het aartsbisdom Boston - Kardinaal Sean O'Malley

De data en tijden waarop de gebedsgroepen samenkomen zijn als volgt - 

Het is allemaal oosterse standaardtijd

1. Eerste dinsdag van de maand van 19 - 21 uur EST (04/06/2021) *

ST. MONICA PARISH 

212 LAWRENCE ST.

METHUEN, MA 01844

Vragen kunt u bellen met de parochie 978-683-1193.

2. Eerste woensdag van de maand van 19.00 - 21.00 uur EST (04/07/2021)

ST. MARIA VAN DE AANKONDIGING PAROCHIE
8 MYRTLE ST.

MELROSE, MA 02176

Vragen kunt u bellen met de parochie 781-665-0152

3. Eerste zaterdag van de maand van 12:30 - 14:00 EST (04/03/2021) *

De Karmelietenkapel in de North Shore Mall

210 ENOVER ST.,

PEABODY, MA 01960

Vragen kunt u bellen met de Gift Shop 978-531-8340

4. Derde zaterdag van de maand van 12:30 - 14:00 EST (17/04/2021) *

 DE KAPEL VAN ONZE Heiland

 475 WESTGATE-AANDRIJVING

 BROCKTON, MA 02301

Vragen kunt u bellen met broeder Thomas op de  Chapel Gift Shop:  508-583-8357 ext 4.

5. Vierde zondag van de maand van 13 - 15 uur EST (25-04-2021) *

MARIA ONBEVLEKTE PAROCHIE VAN LOURDES

270 ELLIOT ST.

NEWTON, MA 02464

Vragen kunt u bellen met de parochie 617-244-0558

6. Vierde donderdag van de maand van 19.00 - 21.00 uur EST * (Behalve in november en december wanneer we elkaar ontmoeten op de derde donderdag van de maand vanwege Thanksgiving en Kerstmis)

St. Antonius van Padua Parochie (Kapel) * (22-04-2021) *
250 Revere St

Revere, MA 02151 

Vragen kunt u bellen met de parochie 781-289-1234

* Alle vergaderingen tijdelijk opgeschort vanwege Covid-19 ( Volg ons op zoom op de tweede en vierde dinsdag van de maand vanaf onze Facebook-pagina - link hierboven )

Openingsgebeden voor elke bijeenkomst - Klik hier

De volgende gebeden worden op elke bijeenkomst opgezegd:

MET DEZE ROZENKRAAN BIND IK AL MIJN KINDEREN EN KLEINKINDEREN AAN HET ONBEvlekte HART VAN MARIA

1. De rozenkrans gebaseerd op de meditaties van Pater Pio:

Klik hier voor meditaties

 

De vijf vreugdevolle mysteries worden traditioneel gebeden op maandag, zaterdag en, tijdens de adventstijd, op zondag:

 

1.  De aankondiging
2.  Het bezoek
3.  De geboorte van Christus
4.  De presentatie in de tempel
5.  De vondst in de tempel

 

De vijf droevige mysteries worden traditioneel gebeden op dinsdag, vrijdag en, tijdens de vastentijd, op zondag:

 

1.  De ondraaglijke pijn in de tuin
2.  De geseling aan de pilaar
3.  De doornenkroon
4.  Het dragen van het kruis
5.  De kruisiging en dood van Jezus

 

De Vijf Glorieuze Mysteriën worden traditioneel gebeden op woensdag en, buiten de seizoenen van Advent en Vasten, op zondag:

 

1.  De opstanding
2.  De Hemelvaart
3.  De afdaling van de Heilige Geest
4.  De veronderstelling
5.  De kroning van Maria

 

De vijf lichtgevende mysteries worden traditioneel op donderdag gebeden:

 

1.  De doop van Christus in de Jordaan
2.  Het bruiloftsfeest in Kana
3.  Jezus' verkondiging van de komst van het Koninkrijk van God
4.  De Transfiguratie
5.  De instelling van de Eucharistie

YouTube - Glorieuze Mysteries

YouTube - Vrolijke mysteries

 

YouTube - Bedroefde mysteries

 

YouTube - Lichtgevende mysteries

 

Het bidden van de rozenkrans - Maak uzelf en/of uw groep vertrouwd met de gebeden van de rozenkrans.

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis


Ik geloof in God, 
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die verwekt is door de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
geleden onder Pontius Pilatus,
werd gekruisigd, stierf en werd begraven;
hij daalde af in de hel;
op de derde dag stond hij op uit de dood;
hij steeg op naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

 

Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van heiligen,
de vergeving van zonden,
de opstanding van het lichaam,
en eeuwig leven.
Amen.

 

Het Onze Vader


Onze Vader, die in de hemel zijt,
geheiligd zij uw naam;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze overtredingen
zoals wij hen vergeven die overtreden
tegen ons;
breng ons niet in verleiding,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

 

Het Weesgegroet


Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u;
gezegend ben je onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

 

The Glory Be (The Doxology)


Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
zoals het was in het begin, nu is en altijd zal zijn,
wereld zonder einde. 

Amen.

 

De gegroet heilige koningin (The Salve Regina)


Gegroet, heilige koningin, moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid en onze hoop.
Tot u roepen wij, arme verbannen kinderen van Eva;
naar u zenden wij onze zuchten,
rouwen en huilen in deze vallei van tranen.
Draai dan, meest genadige pleitbezorger,
uw ogen van barmhartigheid jegens ons;
en daarna, onze ballingschap,
toon ons de gezegende vrucht van uw schoot, Jezus.
O milde, o liefhebbende, o zoete Maagd Maria.

 

Het bidden van de rozenkrans - u kunt ook volgen met de YouTube-presentatie hierboven:

 

Maak het kruisteken.


Het kruisbeeld vasthouden, zegt de Apostolische Geloofsbelijdenis.


Zeg op de eerste kraal een Onze Vader.


Zeg een Weesgegroet op elk van de volgende drie kralen.


Zeg de Glorie Be


Kondig voor elk van de vijf decennia het Mysterie aan (misschien gevolgd door een korte lezing uit de Schrift) en zeg vervolgens het Onze Vader.


Terwijl je elk van de tien kralen van het decennium vingert, zeg je vervolgens tien Weesgegroetjes terwijl je mediteert op het Mysterie. Zeg dan a Glory Be.


(Na elk decennium te hebben beëindigd, zeggen sommigen het volgende gebed op verzoek van de Heilige Maagd Maria in Fatima: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, red ons van de vuren van de hel; leid alle zielen naar de hemel, vooral degenen die het meest behoefte hebben aan uw genade.)


Na het zeggen van de vijf decennia, zeg de Wees gegroet, Heilige Koningin, gevolgd door deze dialoog en gebed:

V. Bid voor ons, o heilige Moeder van God.
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden gemaakt.


Laten we bidden: O God, wiens eniggeboren Zoon, door zijn leven, dood en opstanding, voor ons de beloningen van het eeuwige leven heeft gekocht, geef, smeken we U, dat terwijl we mediteren over deze mysteries van de allerheiligste Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria, we mogen navolgen wat ze bevatten en krijgen wat ze beloven, door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

Als 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen. - St. Padre Pio

2. Kroontje van goddelijke barmhartigheid

Klik hier voor het kroontje

Toewijzingsgebed van Goddelijke Barmhartigheid

Hoe het kroontje van goddelijke barmhartigheid voor de zieken en stervenden te reciteren?

Een boodschap van goddelijke barmhartigheid van hoop:

De zondaar op het laatste moment  

Ik verzorg vaak de stervenden en verkrijg door smeekbeden voor hen het vertrouwen in Gods barmhartigheid, en ik smeek God om een overvloed aan goddelijke genade, die altijd zegeviert. Gods barmhartigheid raakt de zondaar soms op het laatste moment op wonderbaarlijke en mysterieuze wijze. Uiterlijk lijkt het alsof alles verloren is, maar dat is niet zo. De ziel, verlicht door een straal van Gods krachtige laatste genade, keert zich op het laatste moment tot God met zo'n kracht van liefde dat ze in een oogwenk van God vergeving van zonde en straf ontvangt, terwijl ze uiterlijk geen teken van berouw of berouw, omdat zielen [in dat stadium] niet langer reageren op externe dingen.

O, hoe onbegrijpelijk is Gods genade! Maar - verschrikking! – er zijn ook zielen die deze genade vrijwillig en bewust afwijzen en verachten! Hoewel een persoon op het punt van de dood staat, geeft de barmhartige God de ziel dat innerlijke levendige moment, zodat als de ziel dat wil, ze de mogelijkheid heeft om naar God terug te keren. Maar soms is de hardnekkigheid in zielen zo groot dat ze bewust voor de hel kiezen; zij [aldus] maken nutteloos alle gebeden die andere zielen tot God voor hen opzenden en zelfs de inspanningen van God Zelf. - (Dagboek 1698)

Klik hier voor - Padre Pio's verslag over de zielen in het vagevuur

De zegen van Sint Franciscus van Assisi

De zegen van St. Franciscus van Assisi

Moge de Heer u zegenen en bewaren.
Moge de Heer zijn aangezicht aan u tonen en u genadig zijn.
Moge de Heer naar je glimlachen en je zijn vrede schenken. Amen.

Opmerking:

In de basiliek van St. Franciscus in Assisi bevindt zich een kostbaar relikwie: een klein, verfrommeld stukje vergeeld perkament met het schrift van St. Franciscus, nu weergegeven in een zilveren reliekschrijn. Het werd op de berg La Verna geschreven nadat St. Franciscus de stigmata had ontvangen. De eerste biograaf van St. Francis, Bl. Thomas van Celano schreef dat de vriend van St. Franciscus, Broeder Leo, lange tijd heel graag een gedenkteken had willen hebben van de woorden van Onze-Lieve-Heer geschreven door St. Franciscus.

3. Gebed voor het kruisbeeld

Kijk op mij neer, goede en zachte Jezus,
terwijl ik voor Uw aangezicht nederig kniel en,
met brandende ziel,
bid en smeek U
om diep in mijn hart levendige gevoelens vast te leggen
van geloof, hoop en naastenliefde;
waar berouw voor mijn zonden,
en een vast doel van wijziging.


Terwijl ik nadenk,
met grote liefde en teder medelijden,
Uw vijf kostbaarste wonden,
nadenken over hen in mij
en herinnerend aan de woorden die David,
Uw profeet, zei over U, mijn Jezus:
Ze hebben Mijn handen en Mijn voeten doorboord,
zij hebben al Mijn botten geteld."  Amen.

 

Dan - Het volgende kan worden opgezegd - (Gebeden voor de Heilige Vader) -

 

Onze Vader: 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam; uw koninkrijk kome; uw wil geschiede
op aarde zoals het in de hemel is. Geef ons vandaag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze overtredingen
zoals wij hen vergeven die tegen ons overtreden; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Amen.

 

Heilige Maria:

 

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Eer aan de Vader (Doxologie)


Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het in het begin was,
is nu, en zal altijd zijn, een wereld zonder einde. Amen.

 

Eerste zaterdaggebeden:  Voor degenen die de eerste zaterdag van de maand vieren ter ere van de Heilige Moeder - de volgende gebeden kunnen worden opgezegd:

 

1. Devotionele gebeden op de eerste zaterdag

2. Devotionele gebeden op de eerste vrijdag

 

Maandelijkse lessen: 

 

Elke maand bespreken we verschillende onderwerpen die van belang zijn met de leden van de gebedsgroepen. Voor

 

oktober

 Hieronder staan de geselecteerde verhalen voor de maand:

1. PADRE PIO EN DE GEZEGENDE MOEDER

2. VOLG HET PAD DAT GOD VOOR U HEEFT GEKOZEN - OKTOBER 2021 MET ROZENKRACHTCEREMONIE ​

​​Diagram over hoe de rozenkrans te bidden​

z0.png
z0.png
Rosary-Illustration1-1.jpg
bottom of page